Pa ga imava. Izbranega izvajalca namreč. Pravzaprav jih imava več. Ne, nisva se odločila za gradnjo treh hiš. Le malo sva prilagodila prvotni načrt o hiši na ključ, razlogov za to odločitev pa je bilo več.

NEKAKO enakovredno težo sva pri tehtanju možnosti namenila ceni, časovni komponenti začetka in dokon­čanja gradnje in prilagodljivosti (in iz­najdljivosti) izvajalca za najine jasne ideje in želje. Ker najina hiša ne bo tipska montažna, je nekaj več podrob­nosti, ki jih je bilo potrebno strokovno pregledati in najti ustrezno rešitev. Kot pravijo – hudič je v detajlih. Kakorkoli že, na koncu sva imela na izbiro dve možnosti »na ključ«, ki pa sta obe pre­segali najin proračun, bi bili pa elegan­tni v smislu enega izvajalca od začet­ka do konca. In sva našla tretjo možnost ter se odločila celotno zadevo »razbi­ti« na več delov oz. gradbenih faz. Iz­brana imava izvajalca do faze »zunaj končan objekt«, za dokončanje notran­josti z vsemi inštalacijami itd. pa naju odločitev še čaka.

Ne smem pozabiti poudariti še nekaj papirnatih podrobnosti, ki jih je treba urediti pred začetkom ali vsaj zelo kmalu po začetku gradnje. Potrebno je pridobiti soglasje k priključitvi na vo­dovod in kanalizacijo in soglasje k pri­ključitvi na elektroenergetsko omrežje. To je že drugo soglasje, ki ga potre­bujete iz omenjenih naslovov, prva so bila potrebna za pridobitev gradbene­ga dovoljenja. Eno je »za« priključitev, eno je »k« priključitvi. Razlika? Ne vem. Dejstva ostajajo. Potem, pravzaprav že nekje vmes med pridobljenim gradbe­nim dovoljenjem in izbiro izvajalca, je prišel spet v igro arhitekt s svojo ekipo, saj je treba pripraviti verjetno najpo­membnejši del načrtovanja, in sicer PZI (projekt za izvedbo). Ta zajema vse podrobnosti hiše, od »črevesja« do zadnje lučke. Če se spomnite najine­ga iskanja zemljišča in zelo jasnih pred­stav, kaj želiva, potem si lahko najbrž predstavljate, koliko časa in energije je bilo porabljene za ta del. NAZAJ H GRADNJI …

Zemljišče je seveda treba pripraviti, narediti izkop, uliti temelje in ploščo. Ta del ali faza gradnje pri naju obsega tudi ograjo okoli zemljišča oziroma pa­rapet, upoštevan mora biti tudi del vrta, kjer bo terasa z letno kuhinjo, puščen izkop za jacuzzi, pred garažo mora biti pripravljena jama za zbiralnik deževni­ce … skratka, veliko več, kot le temelj­na plošča. Na predlog in priporočilo sva se med nekaj ponudniki odločila za podjetje Mehle gradnje, d.o.o., ki je bilo dovolj prilagodljivo glede časa in dela so se lahko začela zelo hitro. Ker je potreben približno mesec dni od za­četka del do suhe temeljne plošče, je bil ta faktor zelo pomemben.

Odločila sva se, da bo leseno kon­strukcijo hiše izvedlo podjetje CBD, d.o.o., ki je pod vodstvom dr. Bruna Dujiča že predhodno sodelovalo pri pripravi projektne dokumentacije in za našo hišo izdelalo načrt gradbenih kon­strukcij. Ti so vključevali tako armatur­ne načrte za izvedbo temeljne plošče in opornih zidov kakor tudi izvedbene načrte za leseno konstrukcijo objekta. V fazi projektiranja so nam namreč sve­tovali, da nama lahko le kvalitetna pro­jektna dokumentacija jamči izbiro ustreznega ponudnika oziroma izvajal­ca tako za zemeljska in betonska dela kakor za izvedbo navzven zaključene­ga lesenega objekta. Le tako je mo­goče v naboru vseh možnih ponudni­kov razumeti, kdo ponuja zahtevano kvaliteto izvedbe po optimalni ceni. Ob takšnem pristopu je večina izvedbenih detajlov premišljena in določena ter tako ni več velikih nedorečenosti, ki bi lahko drastično vplivale na kvaliteto iz­vedbe in na končno ceno. Po pripravi izvedbenih načrtov gradbenih kon­strukcij usklajenih s končno željeno ar­hitekturo so nama v podjetju CBD iz­delali še optimalno ponudbo za zunaj zaključen lesen stanovanjski del objek­ta, ki bo v celoti izveden v leseni ma­sivni križno lepljeni konstrukciji po sis­temu CLT.

Ker bo hiša pasivna, smo oddali tudi vlogo za nepovratna sredstva na Eko sklad … Morda tukaj medklic – ker so roki kar dolgi, vam svetujem, da vlogo oddate istočasno z vlogo za gradbeno dovoljenje, čeprav bo nepopolna. Pre­den pride vaša vloga na vrsto, pa boste verjetno že imeli vse manjkajoče doku­mente in boste lahko takoj poslali le še dopolnitve in zadeva bo urejena.

Z obema ponudnikoma sva podpisala pogodbi, kjer so razmerja jasno defi­nirana. Na tem mestu je pomembno še nekaj. Oziroma še nekdo. Zakon pravi, da mora imeti vsako gradbišče oz. izvajalec nadzornika. Kar je zelo pametno. Ker laični investitor ne ve(m) prav veliko o vseh podrobnostih grad­nje, o popisih del, o cenah na enoto, o izmerah in količinah materiala in ceveh in gradbenih dnevnikih in obra­čunih in kemičnih straniščih in … no, saj razumete. Zakon gor ali dol, pot­rebujete ga. Že od začetka, najbolje še pred izbiro izvajalca. Midva sva ga vključila še pred podpisi pogodb.

In se je začelo. Prišel je prvi bager! »Prva lopata« se menda reče. Slike povedo več kot tisoč besed. Glede na tempo dogajanja se veselim, da vam bom lahko v naslednji številki že po­vedala, kakšne ploščice sva izbrala.

»Bolj kot ste zahtevni, več časa morate vložiti tako v PZI kot v vse ostalo. Menda se izplača, pravi moj mož.«

Se nadaljuje …

Besedilo: Katarina Plausteiner ĐorÐevic
Foto: Bigstock, Katarina Plausteiner ĐorÐevic

Kmalu  tretji del – spremljajte nas…
Poiščite ponudnika – izvajalca, ki ga potrebujete na portalu www.adut.si in oddajte povpraševanje (brezplačno).
Iščite po kategorijah in dejavnostih.